Liên quan đến nội dung trên, căn cứ Luật việc làm 2013 và các văn bản hướng dẫn, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Bắc Kạn trích dẫn một số quy định để bạn đọc tham khảo như sau:

1.   Về Điều kiện hỗ trợ học nghề đối với người không đủ điều kiện hưởng TCTN: được quy định tại khoản 2, điều 55, Luật việc làm. Cụ thể như sau: 2. Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 09 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc theo quy định của pháp luật”

            Ví dụ cụ thể: Anh Nông Thanh Đ. Làm việc 10 tháng tại một công ty có vốn nước ngoài ở Bắc Ninh từ 01/6/2020 đến 30/3/2021 (có đóng BHTN, trước đó anh Đ. chưa từng tham gia BHTN). Như vậy, khi nghỉ việc thì anh Đ. không đủ điều kiện hưởng TCTN do chưa đóng BHTN đủ 12 tháng nhưng anh Đ. đủ điều kiện được hỗ trợ học nghề theo quy định.

2. Về thời gian hỗ trợ và mức hỗ trợ học nghề: Thời gian hỗ trợ và mức hỗ trợ học nghề tương tự như thời gian và mức hỗ trợ đối với người đủ điều kiện hưởng TCTN. Cụ thể:

Về thời gian hỗ trợ học nghề: “Thời gian hỗ trợ học nghề theo thời gian học nghề thực tế nhưng không quá 06 tháng” quy định tại khoản 1, điều 56 Luật việc làm.

Về mức hỗ trợ học nghề: Mức hỗ trợ học nghề theo quy định của Thủ tướng Chính phủ. Cụ thể:

- Trước ngày 15/5/2021 được thực hiện theo Điều 3 Quyết định số 77/2014/QĐ-TTg ngày 24/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ. Cụ thể tại điều như sau:

Điều 3: Mức hỗ trợ học nghề:

1. Mức hỗ trợ học nghề cho người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp tối đa 01 (một) triệu đồng/người/tháng. Mức hỗ trợ cụ thể được tính theo tháng, tùy theo từng nghề, mức thu học phí và thời gian học nghề thực tế theo quy định của cơ sở dạy nghề.

Trường hợp người lao động tham gia khóa học nghề có những ngày lẻ không đủ tháng theo quy định của cơ sở dạy nghề thì số ngày lẻ đó được tính tròn là 01 (một) tháng để xác định mức hỗ trợ học nghề.

2. Đối với người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp tham gia khóa học nghề có mức chi phí học nghề cao hơn mức hỗ trợ học nghề theo quy định tại Khoản 1 Điều này thì phần vượt quá mức hỗ trợ học nghề do người lao động tự chi trả”

- Từ ngày 15/5/2021, mức hỗ trợ được thực hiện theo quy định tại khoản 1, Điều 3 Quyết định số 17/2021/QĐ-TTg ngày 30/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 3. Mức hỗ trợ học nghề

1. Mức hỗ trợ học nghề

a) Đối với người tham gia khóa đào tạo nghề đến 03 tháng: Mức hỗ trợ tính theo mức thu học phí của cơ sở đào tạo nghề nghiệp và thời gian học nghề thực tế nhưng tối đa không quá 4.500.000 đồng/người/khóa đào tạo.

b) Đối với người tham gia khóa đào tạo nghề trên 03 tháng: Mức hỗ trợ tính theo tháng, mức thu học phí và thời gian học nghề thực tế nhưng tối đa không quá 1.500.000 đồng/người/tháng.

Trường hợp người lao động tham gia khóa đào tạo nghề có những ngày lẻ không đủ tháng theo quy định của cơ sở đào tạo nghề nghiệp thì số ngày lẻ được tính theo nguyên tắc: Từ 14 ngày trở xuống tính là ½ tháng và từ 15 ngày trở lên được tính là 01 tháng”

4. Về hồ sơ hỗ trợ học nghề: Thực hiện theo Khoản 3, điều 24 nghị số 28/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp (đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 61/2020/NĐ-CP ngày 29 tháng 5 năm 2020 của Chính phủ)”. Cụ thể:

Điều 24. Hồ sơ đề nghị hỗ trợ học nghề

3. Hồ sơ đề nghị hỗ trợ học nghề đối với người lao động không thuộc trường hợp theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này, bao gồm:

a) Đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp;

b) Đề nghị hỗ trợ học nghề theo quy định tại khoản 1 Điều này;

c) Bản chính hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu của một trong các giấy tờ theo quy định tại khoản 2 Điều 16 Nghị định số 28/2015/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 6 Điều 1 Nghị định này;

d) Sổ bảo hiểm xã hội.

Trường hợp người lao động đã nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp nhưng không đáp ứng đủ điều kiện hưởng thì hồ sơ đề nghị hỗ trợ học nghề là đề nghị hỗ trợ học nghề theo quy định tại khoản 1 Điều này và thông báo của trung tâm dịch vụ việc làm về việc người lao động không đáp ứng đủ điều kiện hưởng trợ cp tht nghiệp.”

Trên đây là một số quy định về hỗ trợ học nghề đối với người lao động đóng BHTN dưới 12 tháng (không đủ điều kiện hưởng TCTN). Mong rằng, với những thông tin cung cấp, những người lao động nghỉ việc mà không đủ điều kiện hưởng TCTN do chưa đủ thời gian tham gia BHTN sẽ biết đến chế độ hỗ trợ học nghề, chuyển đổi nghề nghiệp đến các Trung tâm dịch vụ việc làm để được hướng dẫn nhận chế độ và nhanh chóng tìm được việc làm mới từ nghề đã học.

 
Hoàng Yến