I. GIỚI THIỆU VỀ TRUNG TÂM

Trung tâm Dịch vụ việc làm Bắc Kạn được UBND tỉnh ra Quyết định số 501/QĐ-UBND ngày 02/10/1997 về việc thành lập Trung tâm Dịch vụ việc làm. Trung tâm đã thay đổi tên gọi khác nhau qua từng thời điểm; Năm 2006 với tên gọi Trung tâm Giới thiệu việc làm Bắc Kạn và năm 2015 đổi tên Trung tâm giới thiệu việc làm Bắc Kạn thành Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Bắc Kạn. Trung tâm DVVL tỉnh Bắc Kạn là đơn vị sự nghiệp có thu, có tư cách pháp nhân, trực thuộc  Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Kạn. Trung tâm có chức năng nhiệm vụ: Tư vấn, giới thiệu việc làm, cung ứng nhân lực và đào tạo nghề ngắn hạn. Thu thập, phân tích, dự báo thông tin thị trường lao động, thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp…

Ngay từ khi mới thành lập, cung ứng nhân lực cho các Doanh nghiệp, tư vấn giới thiệu việc làm cho người lao động được Ban giám đốc xác định là trọng trách, mục tiêu của TT. Trong suốt chặng đường đã qua TT DVVL Bắc Kạn không ngừng bổ sung, hoàn thiện cả về nhân lực cũng như cơ sở vật chất để đáp ứng yêu cầu công việc.

Từ những kết quả đạt được trong quá trình xây dựng và phát triển, nhằm tiếp tục đa dạng hóa các hình thức hỗ trợ người lao động tìm kiếm việc làm, giải quyết việc làm cho người lao động trên toàn tỉnh, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu của thị trường lao động.

Qua chặng đường phát triển và trường thành từ 5 cán bộ những năm đầu mới thành lập đến nay toàn Trung tâm đã có gần 20 cán bộ với 01 phòng chuyên môn và 02 điểm văn phòng đại diện. Từ đăng ký giao dịch thủ công bằng giấy đến nay đã hoạt động hoàn toàn bằng phần mềm giao dịch việc làm tiện dụng.

II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ: 

1. Hoạt động tư vấn, bao gồm:

a) Tư vấn học nghề cho người lao động về lựa chọn nghề, trình độ đào tạo, nơi học phù hợp với khả năng và nguyện vọng;

b) Tư vấn việc làm cho người lao động về lựa chọn công việc phù hợp với khả năng và nguyện vọng; về kỹ năng thi tuyển; về tự tạo việc làm, tìm việc làm trong nước và ngoài nước;

c) Tư vấn cho người sử dụng lao động về tuyển dụng lao động; về quản trị và phát triển nguồn nhân lực; về sử dụng lao động và phát triển việc làm;

d) Tư vấn về chính sách, pháp luật lao động cho người lao động, người sử dụng lao động.

2. Giới thiệu việc làm cho người lao động, cung ứng và tuyển lao động theo yêu cầu của người sử dụng lao động, bao gồm:

a) Giới thiệu người lao động cần tìm việc làm với người sử dụng lao động cần tuyển lao động;

b) Cung ứng lao động theo yêu cầu của người sử dụng lao động;

c) Tuyển lao động thông qua thi tuyển để lựa chọn những người đủ điều kiện, đáp ứng yêu cầu của người sử dụng lao động;

d) Giới thiệu, cung ứng lao động cho đơn vị, doanh nghiệp được cấp phép đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

3. Thu thập, phân tích, dự báo và cung ứng thông tin thị trường lao động.

4. Tổ chức đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực tìm kiếm việc làm và đào tạo kỹ năng, dạy nghề khác theo quy định của pháp luật.

5. Hỗ trợ người lao động trong trường hợp chuyển từ nghề này sang nghề khác, di chuyển từ địa phương này sang địa phương khác, di chuyển ra nước ngoài làm việc và các hỗ trợ khác theo quy định của pháp luật.

6. Tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về lao động, việc làm.

7. Thực hiện các chương trình, dự án về việc làm.

8. Thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

9. Thực hiện các dịch vụ khác theo quy định của pháp luật.

- Điện thoại : 0209.3.810.908
- Email : TTGTVLbackan@gmail.com

- Facebook: Trung tâm Dịch vụ việc làm Bắc Kạn

2. Điểm văn phòng

- Văn phòng đại diện huyện Ba Bể điện thoại: 0209.3.876.386

- Văn phòng đại diện huyện Chợ Đồn điện thoại: 0209.3.844.566