ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH BẮC KẠN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số: 1762/QĐ-UBND

Bắc Kạn, ngày 23 tháng 9 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Dịch vụ việc làm thuộc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Kạn

 


CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành Quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ, công chức, viên chức nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 1230/TTr-SLĐTBXH ngày 07 tháng 8 năm 2021.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Dịch vụ việc làm thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội như sau:

1. Chức năng

1.1. Trung tâm Dịch vụ việc làm là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, có chức năng tổ chức thực hiện các hoạt động tư vấn; giới thiệu việc làm cho người lao động; cung ứng và tuyển lao động theo yêu cầu của người sử dụng lao động; thu thập, phân tích, dự báo và cung cấp thông tin thị trường lao động; đào tạo kỹ năng tham gia phỏng vấn, tìm kiếm việc làm và các kỹ năng làm việc khác, giáo dục nghề nghiệp theo quy định của pháp luật; thực hiện chính sách Bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động theo quy định của pháp luật.

1.2. Trung tâm Dịch vụ việc làm có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và tài khoản theo quy định của pháp luật; chịu sự quản lý, điều hành trực tiếp và toàn diện của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Cục Việc làm.

2. Nhiệm vụ

2.1. Hoạt động tư vấn, gồm:

a) Tư vấn, định hướng về nghề nghiệp, khung trình độ kỹ năng nghề quốc gia cho người lao động lựa chọn ngành nghề, phương án đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện phù hợp với khả năng và nguyện vọng;

b) Tư vấn việc làm cho người lao động để lựa chọn vị trí việc làm phù hợp với khả năng và nguyện vọng; tư vấn về kỹ năng tham gia dự tuyển; về tự tạo việc làm, tìm việc làm trong nước và ngoài nước;

c) Tư vấn cho người sử dụng lao động về tuyển, sử dụng và quản lý lao động; về quản trị và phát triển việc làm, phát triển nguồn nhân lực;

d) Tư vấn về pháp luật, chính sách lao động, việc làm và Bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động, người sử dụng lao động.

2.2. Giới thiệu việc làm cho người lao động.

2.3. Cung ứng và tuyển lao động theo yêu cầu của người sử dụng lao động, gồm:

a) Tuyển lao động thông qua thi tuyển để lựa chọn những người đủ điều kiện, đáp ứng yêu cầu của người sử dụng lao động;

b) Cung ứng lao động theo yêu cầu của người sử dụng lao động;

c) Giới thiệu lao động cho doanh nghiệp được cấp phép đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, tổ chức, cá nhân đầu tư ra nước ngoài hoặc đơn vị sự nghiệp công lập thuộc bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ được giao nhiệm vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng theo quy định của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

2.4. Thu thập và cung cấp thông tin thị trường lao động.

2.5. Phân tích và dự báo thị trường lao động.

2.6. Thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của Luật Việc làm.

2.7. Đào tạo kỹ năng tham gia phỏng vấn, tìm kiếm việc làm và các kỹ năng làm việc khác; giáo dục nghề nghiệp theo quy định của pháp luật.

2.8. Thực hiện các chương trình, dự án về việc làm.

3. Quyền hạn

3.1. Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, mối quan hệ công tác của các bộ phận chuyên môn, nghiệp vụ của Trung tâm; quản lý biên chế, thực hiện chế độ bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, đào tạo, bồi dưỡng, tiền lương và bảo hiểm xã hội, chính sách, chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật đối với viên chức, lao động thuộc thẩm quyền quản lý của Trung tâm theo quy định của pháp luật và theo phân cấp.

3.2. Thực hiện tự chủ về biên chế cán bộ, nhân viên và kinh phí hoạt động theo quy định tại Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/06/2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập.

4. Cơ cấu tổ chức bộ máy và biên chế

4.1. Lãnh đạo

a) Trung tâm Dịch vụ việc làm có Giám đốc và không quá 02 Phó giám đốc.

b) Giám đốc là người đứng đầu Trung tâm, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Trung tâm.

c) Phó Giám đốc là người giúp Giám đốc, chịu trách nhiệm trước Giám đốc và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công; giúp Giám đốc điều hành và quản lý hoạt động của Trung tâm khi được uỷ quyền.

d) Việc bổ nhiệm Giám đốc, Phó Giám đốc của Trung tâm thực hiện theo phân cấp của Uỷ ban nhân dân tỉnh và theo tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành và theo quy định của pháp luật; việc miễn nhiệm, cách chức, khen thưởng, kỷ luật và các chế độ khác đối với Giám đốc, Phó Giám đốc của Trung tâm thực hiện theo quy định của pháp luật.

4.2. Cơ cấu tổ chức bộ máy

Trung tâm Dịch vụ việc làm không có phòng chuyên môn, Ban Giám đốc Trung tâm trực tiếp chỉ đạo, quản lý, điều hành viên chức, người lao động thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

Giám đốc Trung tâm có trách nhiệm quy định chế độ làm việc của Ban Giám đốc và nhiệm vụ cụ thể cho viên chức, hợp đồng lao động trên cơ sở các quy định của pháp luật.

4.3. Biên chế

- Biên chế của Trung tâm Dịch vụ việc làm do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội giao trên cơ sở Quyết định giao biên chế của Uỷ ban nhân dân tỉnh.

- Định suất thực hiện nhiệm vụ bảo hiểm thất nghiệp do Cục việc làm cấp, kinh phí đảm bảo từ nguồn quỹ quản lý bảo hiểm thất nghiệp, không sử dụng ngân sách tỉnh cấp.

Điều 2. Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội:

1. Chỉ đạo Trung tâm Dịch vụ việc làm sắp xếp, bố trí viên chức lãnh đạo quản lý và đội ngũ viên chức, người lao động tại đơn vị bảo đảm phù hợp với tiêu chuẩn, vị trí việc làm theo quy định.

2. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của đơn vị và số lượng biên chế được giao, hằng năm Giám đốc Sở quyết định điều chỉnh biên chế, điều động viên chức, bổ nhiệm chức danh lãnh đạo quản lý của đơn vị theo thẩm quyền. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2021.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Địa Chỉ: Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Bắc Kạn 

Tổ 8A, phường Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.

- Điện thoại : 0209.3.810.908
- Email : TTGTVLbackan@gmail.com

- Facebook: Trung tâm Dịch vụ việc làm Bắc Kạn

- Điểm văn phòng đại diện

- Văn phòng đại diện huyện Ba Bể điện thoại: 0209.3.876.386

Đc: Tiểu Khu 2, thị trấn Chợ Rã, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn

- Văn phòng đại diện huyện Chợ Đồn điện thoại: 0356.831.545

Đc: Tổ 14, thị trấn Bằng Lũng, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn