Trong thời gian nghỉ tết, từng cá nhân và tập thể Trung tâm Dịch vụ việc làm thực hiện nghiêm túc để có một cái Tết văn minh, an toàn và tiết kiệm. Sau kỳ nghỉ lễ, tập thể đơn vị đã thực hiện nghiêm túc thời gian, giờ giẫc và mọi hoạt động trở lại như bình thường. Tập thể đơn vị đồng lòng, quyết tâm thực hiện xuất săc mọi chỉ tiêu nhiệm vụ được giao năm 2024.

Khánh Hòa