Việc đoàn kết và hợp tác giữa các Trung tâm Dịch vụ việc làm từ trước vẫn được quan tâm và thực hiện thường xuyên. Tuy nhiên để công tác phối hợp đạt được hiệu quả cao hơn nữa và hỗ trợ tốt hơn cho người lao động. Hệ thống Trung tâm Dịch vụ việc làm phía bắc đã thực hiện ký Bản ghi nhớ về việc cung ứng lao động.

Năm 2023, sau khoảng thời gian dài nền kinh tế bị ảnh hưởng vì Covid. Khó khăn tuy vẫn còn nhiều nhưng đa số các Doanh nghiệp đã những biện pháp thay thế để phù hợp, về phương pháp cũng như mô hình kinh doanh. Bên cạnh số lao động đã quay lại Thị trường thì vẫn còn một số lao động vẫn còn đang mất phương hướng chưa tìm được công việc phù hợp. Với hệ thống Trung tâm Dịch vụ việc làm sẽ hỗ trợ người lao động xác định được mục tiêu đúng đắn, tìm được công việc phù hợp với năng lực và trình độ bản thân. Sự phối hợp giữa các Trung tâm Dịch vụ việc làm làm đa dạng và phong phú hơn các vị trí việc làm để người lao động lựa chọn, đồng thời cũng bảo vệ được mọi quyền lợi của người lao động khi tham gia làm việc tại các Doanh nghiệp.

Trong thời gian sắp tới,với sự đoàn kết và hỗ trợ giữa các Trung tâm Dịch vụ việc làm hy vọng nhiều người lao động sẽ được giải quyết việc làm, ổn định cuộc sống.

Khánh Hòa